fbpx

Terma &syarat

Laman web ini dimiliki sepenuhnya dan dikendalikan oleh Biji Biji Design Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya ('Biji-biji'). Semua operasi dan perkhidmatan yang terdapat di laman web ini diuruskan sepenuhnya dan dikendalikan oleh Biji-biji. Semua kandungan yang tinggal di laman web ini adalah hak milik Biji-biji.

Pengguna Internet yang mengakses dan menggunakan laman web ini hendaklah menerima tanpa batasan atau kelayakan, semua Terma dan Syarat yang dinyatakan dan secara automatik terikat dengan terma dan syarat tersebut semasa menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan bahawa anda bersetuju untuk terikat oleh mereka. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat ini jangan gunakan laman web ini atau memuat turun bahan dari laman web ini.

Pengguna internet tidak boleh menyalin, mengedar, menerbitkan atau mengeksploitasi kandungan laman web ini secara komersial, atau menggunakan laman web ini untuk tujuan lain yang tidak dinyatakan di sini. Laman web ini hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah, dan dengan cara yang tidak melanggar hak, atau menyekat atau menghalang penggunaan laman web ini oleh pihak ketiga. Sekatan atau perencatan sedemikian termasuk tetapi tidak terhad kepada, kelakuan yang menyalahi undang-undang, atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada mana-mana orang, penghantaran kandungan lucah atau menyinggung perasaan atau bahan fitnah, perkauman atau etnik yang tidak menyenangkan dalam apa jua bentuk atau gangguan aliran dialog biasa dalam laman web ini.

Penafian

Bahan-bahan mungkin mengandungi ketidaktepatan dan kesilapan tipografi. Biji-biji tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan bahan-bahan atau kebolehpercayaan apa-apa nasihat, pendapat atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui biji-biji.com. Anda mengakui bahawa apa-apa pergantungan kepada apa-apa nasihat, pendapat atau maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Biji-biji berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau ketinggalan di mana-mana bahagian laman web ini. Biji-biji boleh membuat apa-apa perubahan kepada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

Bahan-bahan dalam laman web ini disediakan "Seadanya" dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk sama ada dinyatakan atau tersirat setakat yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang laman web Biji-biji.com, Biji-biji dan semua rakan kongsi gabungan tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tuntutan fitnah, perbezaan perdagangan, pelanggaran privasi dan harta intelek) dan ganti rugi termasuk yuran peguam yang timbul daripada sebarang penyerahan oleh anda atau melalui akaun anda.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Biji-biji tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut kerana ia dikendalikan oleh entiti lain. Pautan disediakan semata-mata untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan, secara nyata atau tersirat, apa-apa sokongan, kebenaran atau penajaan oleh Biji-biji laman web tersebut atau produk dan perkhidmatan yang disediakan di sana. Penggunaan kandungan anda di laman web pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah perlindungan untuk menjaga terhadap virus atau unsur-unsur pemusnah yang lain.

Pengubahsuaian

Biji-biji berhak, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda, untuk mengubah format dan kandungan laman web pada bila-bila masa. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju terlebih dahulu untuk menerima sebarang perubahan sedemikian.

Biji-biji boleh menamatkan, menukar, menggantung, atau menghentikan mana-mana aspek laman web Biji-biji, termasuk ketersediaan ciri-ciri laman web ini pada bila-bila masa. Biji-biji juga boleh mengenakan had pada ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda ke bahagian atau semua laman web tanpa notis atau liabiliti. Biji-biji boleh menggantung operasi laman web ini untuk kerja sokongan atau penyelenggaraan, untuk mengemas kini kandungan atau atas sebab lain.

Dasar Privasi

Butiran peribadi yang diberikan kepada Biji-biji melalui laman web ini hanya akan digunakan mengikut dasar privasi kami. Sila baca ini dengan teliti sebelum meneruskan.