Terma &syarat

This website is wholly owned and operated by Biji Biji Design Sdn Bhd (1050659-D) and its group of companies (‘Biji-biji’). All the operations and services available in this website are fully managed and operated by Biji-biji. All the contents residing in this website is the property of Biji-biji.

Penafian

Bahan-bahan mungkin mengandungi ketidaktepatan dan kesilapan tipografi. Biji-biji tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan bahan-bahan atau kebolehpercayaan apa-apa nasihat, pendapat atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui biji-biji.com. Anda mengakui bahawa apa-apa pergantungan kepada apa-apa nasihat, pendapat atau maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Biji-biji berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau ketinggalan di mana-mana bahagian laman web ini. Biji-biji boleh membuat apa-apa perubahan kepada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

Bahan-bahan dalam laman web ini disediakan "Seadanya" dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk sama ada dinyatakan atau tersirat setakat yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang laman web Biji-biji.com, Biji-biji dan semua rakan kongsi gabungan tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tuntutan fitnah, perbezaan perdagangan, pelanggaran privasi dan harta intelek) dan ganti rugi termasuk yuran peguam yang timbul daripada sebarang penyerahan oleh anda atau melalui akaun anda.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Biji-biji tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut kerana ia dikendalikan oleh entiti lain. Pautan disediakan semata-mata untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan, secara nyata atau tersirat, apa-apa sokongan, kebenaran atau penajaan oleh Biji-biji laman web tersebut atau produk dan perkhidmatan yang disediakan di sana. Penggunaan kandungan anda di laman web pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah perlindungan untuk menjaga terhadap virus atau unsur-unsur pemusnah yang lain.

Pengubahsuaian

Biji-biji berhak, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda, untuk mengubah format dan kandungan laman web pada bila-bila masa. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju terlebih dahulu untuk menerima sebarang perubahan sedemikian.

Biji-biji boleh menamatkan, menukar, menggantung, atau menghentikan mana-mana aspek laman web Biji-biji, termasuk ketersediaan ciri-ciri laman web ini pada bila-bila masa. Biji-biji juga boleh mengenakan had pada ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda ke bahagian atau semua laman web tanpa notis atau liabiliti. Biji-biji boleh menggantung operasi laman web ini untuk kerja sokongan atau penyelenggaraan, untuk mengemas kini kandungan atau atas sebab lain.

Dasar Privasi

Butiran peribadi yang diberikan kepada Biji-biji melalui laman web ini hanya akan digunakan mengikut dasar privasi kami. Sila baca ini dengan teliti sebelum meneruskan.